Στάδιο Τρία

Roll out your idea!

Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και το είδος της επιχειρηματικής ιδέας (π.χ. υπηρεσία ή προϊόν) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές πτυχές. Το GTL σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για να σας υποστηρίξει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας. Τα διάφορα εργαλεία συγκεντρώνονται σε 3 φάσεις ανάπτυξης και σας δίνουν καθοδήγηση και σας βοηθούν να βρείτε αυτό που χρειάζεστε.

Το Στάδιο 3 εστιάζει στην ανάπτυξη της ιδέας και στην είσοδο στην αγορά. Το επίκεντρο είναι η απόδοση της αγοράς, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Market Performance

Προώθηση και πωλήσεις

Here you can find out which aspects you need to consider with regard to marketing when setting up a green business idea. 5 key aspects are particularly important.

If you have worked on the case study “Simply Green” (see Stage 1, Inspirational Success Stories, “Simply Green – a biofuel Company” – Case Study) and would now like to look at the topic of marketing mix using an example, this worksheet will provide you with inspiration on how this can be evaluated.

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

The aim is to introduce you to leadership and management in your enterprise and to highlight the importance of being a competent leader so that you are able to establish and run a successful business.

It introduces you to some skills and attributes you need to take in the roll of a leader when starting your green business or when leading your existing business into a new direction by „going green“.

The aim of this unit ist to introduce you to emotinal intelligence and the skills and attributs you need for an effective management of yourself, of other people and of situations that will encounter througout the process of establishing and developing your green business.