Uncategorized
Nitriansky kraj a výzvy k udržateľnosti

Nitriansky kraj a výzvy k udržateľnosti

Dlhá cesta

Mesto Nitra sa vydalo na cestu ochrany životného prostredia a budovania povedomia občanov. Dlhodobý projekt sa zameriava na kľúčovú úlohu ochrany prírody a udržateľného rozvoja s cieľom zabezpečiť optimálne životné podmienky pre ľudí, lesy, zvieratá, vodné toky a biodiverzitu.

Nitra, hlavné mesto biodiverzity

Podľa správ a odhadov sa v prvých desaťročiach 21. storočia stav biodiverzity zhoršil ako nikdy predtým. Z toho dôvodu Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. V roku 2011 vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum súťaž medzi 139 slovenskými mestami. Každé mesto malo naplánovať a podporiť opatrenia na zvrátenie úbytku biodiverzity prostredníctvom zvýšenia ekonomickej, environmentálnej a spoločenskej udržateľnosti.

Ako súčasť svojho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015 -2023, Nitra v roku 2015 schválila program s názvom Prostredie pre život, v rámci ktorého budú poskytnuté finančné prostriedky na rozšírenie verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán v meste, verejných hygienických zariadení a verejnoprospešných aktivít pre občanov. Aj vďaka týmto snahám sa Nitra stala v kategórii veľkých miest hlavným mestom biodiverzity na Slovensku.

Výzvy budúcnosti

Nitra dosiahla v posledných desiatich rokoch významné výsledky, avšak stále ostáva množstvo výziev, ktoré treba prekonať. Nitra stále bojuje o realizáciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, napríklad budovaním prvkov modrej infraštruktúry na udržiavanie vody a obmedzenie jej odtoku, spolu s budovaním vegetačných striech a rekonštrukciou fontán na zníženie teploty v centre mesta. Ďalší verejný projekt bude riešiť dlhodobé problémy systémov odpadového hospodárstva. Nitriansky samosprávny kraj vytvára systém odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktorý umožní recyklovať vodu a zabezpečiť stabilné a udržateľné zásobovanie obyvateľov Nitry čistou vodou. V neposlednom rade samospráva plánuje zvýšiť energetickú efektívnosť regiónu kompletnou rekonštrukciou verejných budov, počnúc základnými a strednými školami.

Nitriansky samosprávny kraj bude naďalej investovať do udržateľného mestského prostredia, a to s dôrazom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy, budovaním prvkov modrej a zelenej infraštruktúry, zvyšovaním povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného životného prostredia v každodennom živote a podporou dobrovoľníckych/zelených aktivít občanov. Nitra si vytvára svoju cestu k ekonomickej, spoločenskej a environmentálnej udržateľnosti a môže sa stať vzorom pre mnohé ďalšie mestá na Slovensku i mimo neho.

Prostredníctvom cielenej podpory zelených start-upov prinášajúcich inovatívne zelené riešenia je projet Green Tec Lab, ktorý si za svoj cieľový región na Slovensku vybral práve Nitru, pripravený podporiť región v jeho úsilí.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *